دفترچه تلفن پسرا:


آآ(*140*1#)
سعید
علی
مزاحم
مزاحم1
مزاحم2
مشکوک
نصف شب زنگ زد قطع کرد!
اس ام اس اشتباهی زد
میس کال
محسن
تک زد زنگش زدم حرف نزد!
اشتباهی(عباس آقارو میخواست)
اشتباهی(منزل آقای احمدیان رو میخواست)
لامصبا هیچ چیز از زیر نگاه تیز بیناته شون رد نمیشه ..
/ 0 نظر / 33 بازدید