زن

زن جنس عجیـــــبی ست

چشم هایش را که می بنـــــدی ؛
دید دلــــش بیشتر میشود !

دلش را که میشــــکنی ؛
بـــــاران لطافت از چشم هایش سرازیــــــر

انگـــــار درست شده تا روی عشــــق را کــــــم کند !!!

/ 0 نظر / 22 بازدید