ناکرده گناه...

ابریق می مرا شکستی ، ربی                بر من در عیش را ببستی، ربی
من می خورم و تو میکنی بد مستی        خاکم به دهن مگر که مستی ، ربی
ناکرده گناه در این جهان کیست بگو         آن کس که گنه نکرد چون زیست بگو
من بد کنم و تو بد مکافات دهی              پس فرق میان من وتو چیست بگوبغل

 

/ 0 نظر / 28 بازدید