من نه دافم 
نه شاخم 
نه به چشم تو آسم 
نه با هر حیوونے مے لاسم 
ولے خاصم 
میدونے چرا؟ 
چون نگا هاے هرزه تو وامثال تورو نخواسم:|بامن حرف نزن

/ 0 نظر / 23 بازدید