ا
اگر به جز خشگلی و هیکل و ھوس چیزی نمیبینی و نمیخوای،

مشکل از ذات تو نیست!

از فرهنگ خرابیه که برا خودت جا انداختی کہ دختر یعنی لذت و حال کردن،خوشگذرانی...

اما سعی کن بفهمی: 

دختر یعنی حُرمت، عشق، علاقه، محبت، احساس، آرامش،"زن","مــادر"...

و اگر دستت به عشق برسه همه رو به قصد لذت هدف نمیگیری!

و تو دختر:

اگر برا خودت جا انداختی 

پسر یعنی قد ،ته ریش ،هیکل ،قیافه،پول ماشین،شُهرت!

تقصیر از تو نیست ،از عقده نداشتن چیزهاییه که سالها گوشه دلت مونده و روزگارت رو سخت گذرونده! 

اما درک کن :پسر یعنی 

تکیه گاه، سایه سر، عشق، پناه، امنیت،"مَرد","پــدر"... و رابطه دو نفره یعنی اعتماد ، وفا، درک...

 

/ 0 نظر / 24 بازدید